Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

Serwis internetowy tawernagracza.pl jest własnością firmy Mexad sp. z o.o. 00-746 Warszawa, ul. Sułkowicka 2/4, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000399585. NIP 7010320046, Regon: 145861959. Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
Korzystając z serwisu tawernagracza.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.

§ 2
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1.Administratorem Serwisu jest Mexad sp. zo.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sułkowickiej 2/4 .
2.Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dobranych według tematyki Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianie informacji  między Użytkownikami.
3.Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies). Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w Serwisie niezbędne jest posiadanie następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
5.Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookie” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej w stopce strony.

Rozdział 1
Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Serwis – serwis internetowy trendsweek.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.tawernagracza.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Mexad sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, na którą składa się między innymi kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.tawernagracza.pl.
Administrator – właściciel serwisu tawernagracza.pl.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora  na rzecz Użytkowników  w oparciu o niniejszy Regulamin. W szczególności  Serwis umożliwia swoim użytkownikom dostęp do informacji związanych z tematyką gier komputerowych, wyminę informacji, komentarzy i opinii w ramach forum dyskusyjnego, komentowanie materiałów znajdujących się w Serwisie. Wszystkie funkcjonalności Serwisu określonych są szczegółowo w poniższych punktach Regulaminu.
Materiały multimedialne – wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Rozdziała 2
Użytkownicy

1. Status Użytkownika uzyskuje każda osoba  korzystająca z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników  możliwy jest na dwóch poziomach:
a. Użytkownika  niezarejestrowanego (gdzie dostępne będzie korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w  Regulaminie poniżej);
b. Użytkownika  zarejestrowanego (gdzie dostępne będzie korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w Regulaminie poniżej oraz usług Komentarzy i Forum.
3. Poziomy statusu Użytkownika określają zakres uprawnień w dostępie do funkcjonalności, w szczególności Usług, dostępnych w ramach Serwisu.

Rozdział 3
Prawa autorskie
§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdziała 4
Rejestracja

W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej “Formularz”). Formularz wymaga:

a.    udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza.

b.    zaproponowania hasła.  Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego Profilu. Użytkownik  jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Administrator  sugeruje Użytkownikom  (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na trzy miesiące, zmianę hasła.

4. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji “zarejestruj” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link, co spowoduje aktywacje unikalnego konta Usługobiorcy w Serwisie (dalej: “Konto”).

5. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

6. Z chwilą dokonania rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na:

a.    gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę, jego sukcesorów generalnych lub singularnych, oraz podmioty trzecie – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Serwisu – wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych i ich ochrony znajdują się w pkt. XII Regulaminu
b    otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz na swoje wewnętrzne konto w ramach Serwisu komunikatów systemowych.

Rozdział 5
Zasady

Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przez Użytkowników Serwisu;
c. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
d. podejmowanie jakichkolwiek działań poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć wyznanie itp.).

Rozdział 6
Wyrejestrowanie się  Użytkownika z Serwisu

1. Użytkownikom przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się (dezaktywacji posiadanego przez siebie Konta). Może to zrobić samodzielnie korzystając z funkcji usuń konto,bądź wysłać żądanie.Żądanie takie winno zostać wysłane przez zainteresowanego Użytkownika  za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez niego podczas rejestracji Konta na adres email znajdujący się w zakładce “Kontakt” lub listownie przesyłką poleconą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się w takiej sytuacji do dezaktywacji Profilu danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.

2. Dezaktywację Konta może spowodować również naruszenie przez danego Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie przez niego praw innych Użytkowników  Serwisu , lub podmiotów trzecich.

4. Decyzja Administratora w przedmiocie dezaktywacji Konta jest komunikowana danemu Użytkownikowi  za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Użytkownikowi przez Administratora na adres email podany podczas rejestracji.

Rozdział 7
Postępowanie reklamacyjne
§ 1

1.Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@tawernagracza.pl
2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.

Rozdział 8
Dane osobowe
§ 1

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach realizacji usług przez Administratora, podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych przy rejestracji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora i jego Partnerów, podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania oraz do złożenia sprzeciwu; odpowiedni wniosek należy wysłać na adres: kontakt@tawernagracza.pl

Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora i jego Partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej – na podany adres e-mail) informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczenie to stanowi zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 powołanej Ustawy.

 

 

Rozdział 9
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rozdział 10
Poszczególne usługi w ramach Serwisu

Udostępnianie zawartości Serwisu

1. Administrator  na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce związanej z profilem Serwisu, w ramach której w szczególności udostępniane będą teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, quizy o tematyce związanej z grami komputerowymi, recenzje gier komputerowych itp. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga posiadania statusu Użytkownika  zarejestrowanego.

Forum

2. W ramach świadczenia usługi Forum Administrator  umożliwia Użytkownikom  zarejestrowanym wymianę informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z grami komputerowymi poprzez publikację i utrzymuje na forum dyskusyjnym wchodzącym w skład Serwisu (dalej: “Forum”) wypowiedzi Użytkowników.

3. Użytkownik może posługiwać się w celu identyfikacji na Forum, obok nicka, grafiką (awatar) spełniającą następujące wymagania:

grafika nie może zawierać treści pornograficznych, powszechnie uważanych za obraźliwe, budzących niesmak lub w jakikolwiek inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.

4. Na Forum zabronione jest publikowanie treści, które:

a.    są niezgodne z regułami zwyczajami internetu (netykietą),

b.    są pisane w całości DUŻYMI LITERAMI,

c.    mają na celu wywoływanie kłótni,

d.    naruszają dobra osobiste użytkowników Forum lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie,

e.    zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,

f.    są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,

g.     zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Forum,

h.    w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne.

5.    Administrator  ma prawo usunięcia Komentarzy naruszających postanowienia pkt. 4 powyżej, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji na Forum. Administrator  może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia pkt. 4 powyżej.

6.    Na prośbę autora wątku, wyrażoną dodaniem [U] na początku jego tytułu, Administrator  może usuwać z wątku wszystkie wypowiedzi nie związane ściśle z tematem dyskusji.

7.    Administrator jest uprawniony do dokonywania wiążących interpretacji postanowień Regulaminu dotyczących usługi Forum. Usługodawca nie mają obowiązku publicznego uzasadniania swoich decyzji w tym zakresie. Wszelkie uwagi dotyczące decyzji Usługodawcy należy zgłaszać na adres: kontakt@tawernagracza.pl

8.    Administrator  umieszczając wypowiedzi na Forum udziela Użytkownikom, w zamian za Usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora  bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z jego wypowiedzi w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich do promocji i reklamy Serwisu. Licencja obejmuje również zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworów.

Komentarze

9. Użytkownicy zarejestrowani mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora  miejscach Serwisu (dalej: “Komentarze”).
10. W Komentarzach zabronione jest publikowanie treści, które:

i.    są niezgodne z regułami zwyczajami internetu (netykietą),

j.    są pisane w całości DUŻYMI LITERAMI,

k.    mają na celu wywoływanie kłótni,

l.    naruszają dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie,

m.    zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,

n.    są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,

o.     w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne.

11. Administrator  ma prawo usunięcia Komentarzy naruszających postanowienia pkt. 10 powyżej, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator  może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia pkt. 10 powyżej.

12. Administrator  łącznie z Komentarzem Użytkownika  może publikować informację o numerze IP komputera, z którego Użytkownik  dokonał wpisu.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 grudnia  2016 roku.